تعداد صفحات گریل ۱۱۱۲DP دلونگی

تعداد صفحات این گریل تقریباً مانند گریل ۱۰۱۲ دلونگی است و ۱ جفت صفحه گریل و گریل مشبک دارد.